ముగించు

వ్యవస్థాపక పట్టిక

డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్

జాయింట్ కలెక్టర్

డిస్ట్రిక్ట్ రెవిన్యూ ఆఫీసర్

 • అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
 • సుపెరిన్దేంట్ C-సెక్షన్
  • డిప్యూటీ తెహ్సిల్దార్లు
  • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • టైపిస్ట్/జూనియర్ స్టెనో
 • సుపెరిన్దేంట్ D-సెక్షన్
 • సుపెరిన్దేంట్ E-సెక్షన్
 • తెహ్సిల్దార్లు
 • డిప్యూటీ తెహ్సిల్దార్లు
  • గిరిధవరా-I
  • గిరిధవరా-II
  • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • గిరిధవరా-I
  • వీ ర్ ఎ
  • వీ ర్ ఎ
 • సుపెరిన్దేంట్ F-సెక్షన్
 • సుపెరిన్దేంట్ H-సెక్షన్
 • రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్
 • డివిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
  • డిప్యూటీ తస్సిల్దార్లు
  • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • టైపిస్ట్/జూనియర్ స్టెనో
  • సుపెరిన్దేంట్ I-సెక్షన్