ముగించు

MLHP షార్ట్ లిస్టెడ్ అభ్యర్థులు (9 మంది స్టాఫ్ నర్సులు) 23.11.2022న భువనగిరిలోని జిల్లా ఆరోగ్య మరియు వైద్య శాఖ కార్యాలయానికి హాజరు కావాలి.

MLHP షార్ట్ లిస్టెడ్ అభ్యర్థులు (9 మంది స్టాఫ్ నర్సులు) 23.11.2022న భువనగిరిలోని జిల్లా ఆరోగ్య మరియు వైద్య శాఖ కార్యాలయానికి హాజరు కావాలి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
MLHP షార్ట్ లిస్టెడ్ అభ్యర్థులు (9 మంది స్టాఫ్ నర్సులు) 23.11.2022న భువనగిరిలోని జిల్లా ఆరోగ్య మరియు వైద్య శాఖ కార్యాలయానికి హాజరు కావాలి.
MLHP షార్ట్ లిస్టెడ్ అభ్యర్థులు (9 మంది స్టాఫ్ నర్సులు) 23.11.2022న భువనగిరిలోని జిల్లా ఆరోగ్య మరియు వైద్య శాఖ కార్యాలయానికి హాజరు కావాలి.
21/11/2022 23/11/2022 చూడు (65 KB)