ముగించు

శ్రీమతి పమేలా సత్పతి ఐఏఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుతము
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2021
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సేవ: ఐఏఎస్
  • పరిచయం: 8331997001
  • ఇమెయిల్: collector-ydr[at]telangana[dot]gov[dot]in